Accueil / À la une / « An kachèt » Roody Roodboy pa ankouraje asèlman seksyèl ak enfidelite 

« An kachèt » Roody Roodboy pa ankouraje asèlman seksyèl ak enfidelite 

Temps de lecture : 10 minutes

Mis à jour le 6 octobre 2019 à 20 h 01 min

 

* * * * * [ OPINYON ] * * * * *

“An kachèt” se dènye videyo mizik jèn chantè ayisyen Roody Pétuel DAUPHIN devwale bay piblik la nan sware ki te 20 septanm 2019 la. Se yon mizik ki penn klèman konsèp enfidelite a ki prezan tou de kote yo: kay gason tankou kay fi.

Atis sa pwodui plizyè videyo ki gen karaktè ewotik. Videyo ki aksantye sou lanmou fizik, ki atize sans, ki ka menm rive reveye anvi seksyèl lakay ou. Pami yo, nou ka site:  “Karese m la”, “Lòbèy”, “Tranble”, eltr. Anpil otè ak ekriven ekri konsa e pifò nan lektè yo toujou pran plezi nan mòd tèks sa yo si n ap konsidere kòmantè ak entèraksyon yo. Kidonk, yon kote, mòd tèks sa yo rive sou piblik la, an patikilye jenès la, e atis la pwofite de sa pou vann tèm sa yo nan mizik li. Nan ka sa, li t ap toujou pi lojik di atis la entelijan paske l konprann sa piblik la montre l plis renmen e li pa neglije ofri yo li konsa.

Kounya lè n pran videyo a nan entegralite l, èske n ka di l ap fè pwomosyon pou “Enfidelite” oubyen mete l nan po yon gason k ap asele yon fi seksyèlman? M panse sa yon moun vann nan videyo l pa nesesèman defini l oubyen pa nesesèman angaje l pèsonèlman. Sa pa ta oblije n remete pase l sou tab la pou n jije l. Yon pase ki te flou lè n konsidere prensipal konsène an pa t deside pouse sa pi lwen. Sa ki pa vle di m ap jistifye aksyon yon moun non l te site nan frape fanm yon lè .

Pi souvan, se yon mesaj l ap fè pase, kidonk wòl l ap jwe a pa pwouve okenn kote si li menm te nan sitiyasyon an, se sa l t ap fè. Anplis, li te ka jis chante e bay yon moun jwe wòl la. Misye jis demontre nan videyo a sa k t ap pase depi lontan e ki toujou ap pase kounya la an 2019.

FENOMÈN ENSISTANS ROODY A

Nan 18 premye segond videyo a, nou tande kèk jemisman. Sa vle di 2 moun ki swa t ap touche youn lòt oubyen ki t ap fè bagay. Sou diznevyèm segond lan, telefòn fi a sonnen. Li avèti Roody se mari l, li desere etrent li avè l la pou l reponn ak yon vwa ki pa twò fin klè. Apre sa li rale yon gran soupi. Selon ekspresyon vizaj li, apèl la ramne l sou tè e raple l tit li ki se yon madanm marye ki dwe mari l respè ak fidelite. Li pwopoze Roody pou yo sispann, li raple l sa k ap fèt la p ap bon pou youn nan yo.

Roody kontinye, ak rega l vwale ak pasyon. Sa k ta vle fè wè li toujou dezire fi an ak fòs. Li dwe siman te panse se presyon apèl mari an ki fè fi a vin chanje lide. Ak tout rezèv, m ajoute remak sa.  Èske lè mari dam lan konn rele avan, yo jis ri epi yo kontinye ? Èske Roody te panse se menm bagay la k ta pral repwodui? Sa n pa ka konnen paske se jis yon videyo. Men se pa yon opsyon ki enposib. Tèm ” An kachèt ” la reflete tout konplisite sa yo.

Li ensiste pou l di « Kite m bay ti dlo a non » ak yon siplikasyon nan vwa l.

Pèsonèlman, m pa renmen ekspresyon sa paske l plis mete devan satisfaksyon misye a koutkekout. Epi nan zye m, ekspresyon an manke powetik, li manke tandrès epi li parèt òdinè. Men li montre klè se de (2) moun k ap pran plezi yo, de (2) moun k ap trip jan nou renmen di l la.

Lire aussi :  Pardonnez à Roody son manque de culture

Li senp pou n di misye ta sipoze poze san l depi premye fwa fi a di l non. Men tout bagay se kontèks, menm yon NON ! Pa bliye se te 2 moun ki parèt te kòmanse deja. Sa vle di konsantman te la. Gen yon eleman ki plis sanble laperèz ki fè fi a chanje lide. Ensistans atis la te ka rasire l. Aprè dezyèm « NON » an, li tande l. Li mennen l lakay li.

Lè fi an desann machin nan, li avèti l l ap bloke l sou tout rezo sosyal yo konn itilize pou konvèse yo. Roody ki pa fin sèten desizyon an definitif, daprè mwen, di l ap vin wè l li menm. Pa bliye posiblite perèz nou te pale a paske se te yon fi ki te dakò avan mari l rele l. Nou pa bliye tou anpil fwa, nan kotidyen nou, menm fi a ki fin di sa fini a, santi l deranje si gason an pa fè kenn tantativ pou kouri dèyè l ankò. Lè n konsidere tout posiblite sa yo, nan kontèks sa, asèlman ant mesye dam yo la parèt ekivòk.

VIDEYO A SE PAWÒL YO TOU

An n li ansanm premye pawòl mizik la e wòl Roody aksepte bay tèt li.

« M te panse l célibataire

li di m li marye, m di l m pa care

Li di l pran feeling

Lè m ap tèks, li febli

Epi li di l pral bloke m

M di l it’s not fair

Baby w te mèt pran m pou plan B

Devan cham ou yo cheri m tonbe

E nenpòt lè misye ta ba w pwoblèm k ap domine w

konnen m ap toujou la honey pou m tande w. »

Si n ap dekòtike pawòl sa yo : Yon madanm marye pran feeling nan yon lòt gason k ap ekri l, gen yon bagay ki pa mache nan fwaye l. Anplis, li di atis la, li febli ! Yon lòt kote ankò ipotèz asèlman seksyèl la parèt pa twò solid. Lèfini Roody ofri tèt li pou jwe wòl dezyèm. Li presize:

« E nenpòt lè misye ta ba w pwoblèm

M ap toujou la pou mwen tande w. »

Sa ki ranvwaye a lide te gen konsantman. Dam nan konn pataje sa k ap pase nan koup li ak misye.

Anpil fwa, moun deyò a pase pou konfidan. Li mete l byen alèz pou sèvi zepòl pou fi an ka apiye sou li nenpòt lè l ta nan pwoblèm ak mesye marye a.

« Pote tristès nan kè w se sa l plis fè w,

Mwen, m ap toujou la pou m satisfè w

[…] Kite m montre w kijan m tizè w »

Se yon pwomès Roody siman fè fi a aprè bèl ti eba seksyèl yo oubyen nan bèl ti moman womantik yo. Yon pwomès li montre l gen entansyon kenbe malgre relasyon an te vin vire an strès total lè fi a wè Roody debake lakay li tout bon vre. Roody demontre nan ki pwen l tizè fi a lè l deside ale nan kay la. Yon tizè se yon moun ki pare pou l fè nenpòt bagay pou sa l renmen. Yon tizè boul, pa egzanp.

KONSÈNAN AVANS ROODY YO ANNDAN KAY LA

Li prezante l tankou son moun ki vin travay. Yon plonbye. Fi a te ka fè kòmsi l pa t janm kwaze misye nan vi l. Li konplètman inyore prezans li. Olye sa li mande l sa l vin fè la. Nou ka remake tou se yon kay Roody parèt konnen byen. Epi tou, gen lòt strateji l te ka anplwaye pou l debarase l de Roody. Li te plis parèt yon lago kache jiskaske yo ateri nan chanm. Li te ka rete chita ak mari l.

Lire aussi :  Pardonnez à Roody son manque de culture

KONSÈNAN MARI DAM LAN

Nan tout dewoulman videyo a, nou wè mari a ” min tòl “. Li klè dam nan pè misye k’on chat. Menm souri l ap souri bay misye, se yon souri fòmate.

« […] Yo di mari w jalou

Li fou

E sansib alagachèt… »

Roody pran dispozisyon pou sa: pa like foto sou IG, pa fè komantè pou evite dram. Sa montre se yon relasyon ki te tabli sou kèk prensip. Lèfini, paske n ap fè ipotèz, nou ka toujou mande

poukisa lè mari a monte nan chanm nan paske l pa t gen kontwòl madanm lan, li tou monte ak zam nan. Te gen vòlò oubyen l konnen madanm li pa fin kòrèk? E menmsi l pa t kòrèk tou ! Se pa ak zam yo regle kesyon enfidelite. Dayè, lalwa an Ayiti retire nosyon krim pasyonèl. Li konnen krim sèlman. Alòs nou konprann kontèks NON yo. Se pa paske l pa t vle men paske l pè mari l. Sa te ka louvri anpil parantèz sou feminis : konstriksyon yo fè sou seksyalite fanm tankou; yon fi fèt pou l reprime anvi l, kout je sosyete a bay yon fi k ap twonpe pa rapò ak yon gason k ap fè l.

NOSYON ENFIDELITE A

Se yon fenomèn anpil fwa pwòp konjwen an pwovoke. Dèfwa tou, sa jis vini. Noumenm moun, nou toujou renmen sa k fenk vini epi k ap fèt anba tab. Anpil fwa, se la feeling lan ye. Si nosyon enfidelite nan maryaj parèt pi lou pou fanm, se paske yon lòt kote konsekans yo grav pou gason an, mari a. Nan maryaj, daprè lalwa, depi yon fi ansent, mari a se papa. An fransè, yo di: «  l’homme est le présumé père ».

Nou tou konprann sa k fè lalwa di pou fi a konsa. N ap ensiste sou mo prezime paske gason an ka toujou vini ak prèv pou l montre pitit la pa pou li. Lalwa endike tout demach yo. Alòske pou mari a, li diferan. Sèl Madanm ka bay kout pitit. Lèfini, nou te dwe konnen lè yon papa bay yon timoun non l, sa gen gwo konsekans. Timoun lan vin eritye l, li vin gen dwa ak tout byen l, ak patrimwàn li jan save nan dwa yo di l. Parantèz jiridik sou enfidelite sa se pou montre tout bagay se kontèks.

Anplis kote jiridik la, gen yon pwa sosyal tou. Nan sosyete n ap viv la, lè yon gason enfidèl, li pasib de felisitasyon e lè yon fi enfidèl, yo ba l tout non pote nan fè moun kwè fi a gen plis pou l pèdi pase gason an.

Pou n tounen nan videyo a, nou ka wè vivasite fi a lè l resi abiye pou l al nan bal la kòmsi se yon bagay li pa jwenn chans fè souvan. Manipilasyon moun ap eseye tabli a parèt pa kenbe. Yon lòt fwa ankò, kontèks la pwouve l. Li pantan sou opòtinite a paske se yon bagay ki fè l plezi, li renmen. Sa ki makònen ak pawòl Roody yo:

Lire aussi :  Pardonnez à Roody son manque de culture

« Mwen prè pou mwen konble tout vid ki gen nan relasyon w

[…] Fè w pase bèl moman pou m ka fè w jwenn satisfaksyon. »

SANS VIDEYO AN KACHÈT LA

“An kachèt”  se yon fenomèn ki prezan nan anpil koup. Tèm nan eksplike tèt li: Nan sere, nan kache, nan fènwa. Li te toujou egziste men n pa t janm vrèman rete sou li paske fi yo pa t parèt rantre nan jwèt la an mas konsa. Sa menm te konn rive anpil moun panse se sèl gason k te ka enfidèl, tout fi te fèt pou dwat. Sa rantre nan konstriksyon relijyon ak tout lòt fenomèn sosyal mete nan tèt nou.

Videyo « An kachèt » la, nan yon sans, vin montre enfidelite kay fi. Èske sa vle di li fè pwomosyon l ? Si dam nan pa t eksplike Roody tout vid ki gen nan fwaye l, misye pa ta ka ofri tèt li kòm misyon pou l pwoteje l, pou l anj gadyen l, pou l wou de rechanj li. Yon lòt fwa ankò, kontèks la enpòtan.

ASÈLMAN, YON NOSYON POU N PA ITILIZE SAN KONTÈKS

Mwen se yon feminis, m toujou nan avantaj fanm depi yo gen rezon. Plis pase sa, m son imanis. M rete kwè avan yon moun feminis, li imanis. Se kote imanis ou k ap fè w revòlte lè yon bagay pa parèt  nòmal. Kounya èske l ap toujou asèlman seksyèl lè se gason an ki nan pozisyon pou yon fi ap ensiste pou li ? Eske konsidere asèlman seksyèl la nan fi sèlman se pa admèt gason siperyè? Wi nan analiz sa, pwa listwa ak statistik yo konte. Men èske yo ase pou tabli lè fi ak yon gason ap sibi asèlman san w pa fè plis mal pase byen ? Li toujou bon pou nou pa pati de patikilarite pou tabli yon prensip men yon fi ki pa dakò yon gason rejte l ka toujou fè l asèlman kè pòpòz paske ka l la pap jwenn menm tretman an. Sa nòmal! Tout bagay se kontèks.

Rete di yon NON se yon NON montre anpil ipokrizi paske NON yon moun di nan yon kontèks diferan de yon lòt kontèks. Se menm bagay pou yon Wi. Dayè lalwa di l klè. Gen de WI yon moun ki nil paske l te sibi presyon, oubyen l pa t gen tout jijman l.

Jèn gason Roody Roodboy te ka fè erè nan pase l ki anpyete sou kèk mizik li fè men sila pa youn nan yo. Nou ta dwe wè de (2) granmoun, de (2) koupab. Yon fi enfidèl paske yo pa di nan mizik la si misye marye tou ou non.

Apre tou, yo di fanm ayisyèn p ap kite maryaj yo konsa, yo mèt pa ba yo respè, yo mèt ap pran baton, yo mèt pa satisfè, yo mèt santi yo imiliye, yo rete la. Sa montre gen gwo travay ki dwe kontinye nan sans sa: montre fi yo, yo ka viv ak akonpli anpil bagay san yon gason. Se la, pou mwen, feminis fè sans li. Yo menm ba w laj limit pou w marye! Sosyete a pou anpil nan sa. Fòk konsepsyon lontan sa yo chanje! Men fòk refleksyon yo konsidere anpil paramèt. Fòk yo konprann kontèks yo… Se sèlman lè sa, yo va pote rezilta.

Daniella Angelo

Follow Balistrad on Twitter

À propos Daniella Angelo

Née le 8 Octobre 1991 à Cap-Haïtien, Daniella Angelo a fait toutes ses études au Collège Régina Assumpta (CRA). De la première année à la terminale. Elle détient une licence en Sciences Infirmières à l'école des Infirmières Notre Dame de la Sagesse (EINDS). Toujours dans le but de s'instruire et de poursuivre ses rêves, elle entreprend actuellement des études en Relations Internationales/Diplomatie au Centre d'Études Diplomatiques et Internationales (CEDI). Superviseure de projet au Palladium group pour le département du Nord, Daniella partage la majeure partie de son temps entre son boulot et ses études. Elle fait partie de la Jeune Chambre Internationale (JCI) depuis 2014 où elle s'adonne à des activités bénévoles et s'épanouit socialement. Et actuellement elle est chargée des événements internationaux à cette dite chambre (CEI).
x

Check Also

La Purge Haïtienne

À les regarder tout encaisser, ils ont sûrement pensé que ces bons à rien sont ...